Menu Sluiten

Privacyreglement

Privacy Verklaring Fysiotherapie Medi-Mere te Almere

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacy verklaring vastgelegd.

Voor de paramedische praktijkvoering is het noodzakelijk om persoonsgegevens en medische gegevens te verzamelen en dit vast te leggen in het patiëntendossier. Dit is wettelijk vastgelegd in de WGBO en in de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

 • Ons elektronisch patiënten dossier “Fysiomanager” voldoet aan de hoogste beveiligingseisen om uw privacy te bewaken: NEN 7510 voor gegevensbescherming. Toegang tot Fysiomanager is tevens beschermd met een persoonlijke inlog / wachtwoord en met een factor-2 – authenticatie.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Vanuit Fysiomanager kan er via “zorgmail” beveiligd gegevens uitgewisseld worden. Bijvoorbeeld een rapportage naar de huisarts.
 • Declaraties worden rechtstreeks vanuit Fysiomanager aan de zorgverzekeraar verstuurd of particulier via beveiligde email naar de cliënt / patiënt.
 • Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met ons incassobureau MediCas.
 • Gegevens van patiënten / cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de patiënt / cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar gearchiveerd in ons elektronisch patiënten dossier “Fysiomanager” (dit is volgens de wet WGBO).
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Vanuit de zorgverzekeraars is er de verplichting om onze kwaliteit te laten toetsen.
 • Dit wordt gedaan door het toesturen van een patiënt tevredenheidsonderzoek door een extern en onafhankelijk bureau “Qualiview”.
 • Nivel zorgregistraties houdt cijfers bij in opdracht van het ministerie van VWS. Onze praktijk doet mee aan de landelijke tellingen van de Nivel zorgregistraties eerste lijn. Nivel zorgregistraties ontvangt deze informatie gecodeerd dus blijven uw gegevens anoniem. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in de zorg. Tevens worden onze geanonimiseerde behandelgegevens / metingen doorgestuurd naar de “Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)”.
  Indien u niet wilt dat uw gegevens worden doorgestuurd kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.