Overigen

Klachtenregeling:

Wij hechten veel waarde aan uw tevredenheid en juist daarom hopen wij dat u uw eventuele klachten aan ons kenbaar wilt maken. Fysiotherapie Medi-Mere heeft een uitgebreide klachtenprocedure om uw klachten adequaat en serieus te kunnen behandelen. Om een eventuele klacht kenbaar te maken bestaan er verschillende mogelijkheden:

• Patiënten kunnen zich rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden.

• Patiënten kunnen zich rechtstreeks tot de praktijkhouders wenden.

• Patiënten kunnen middels de klachtenregeling van het KNGF een officiële klachtenprocedure starten.

Fysiotherapie Medi-Mere zal te allen tijde proberen (samen met de patiënt) een passende oplossing of verbetering te realiseren. Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met de door u aangereikte informatie omgaan. Wij zijn aangesloten bij de officiële klachtenregeling van het KNGF.

Privacyreglement:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.